środa, 27 kwietnia 2016

Hobby Zone Airbrush Station and more stuff- review. Stacja lakiernicza-recenzja.

 A lot of time has passed since our last entry. About two months ago I received a test station varnish from the Hobby Zone. Together with the paint shop came also requested additional hanging racks paint.

Sporo wody w rzekach upłynęło od naszego ostatniego wpisu. Jakieś dwa miesiące temu otrzymałem do przetestowania stację lakierniczą firmy Hobby Zone. Razem z lakiernią przyszły również zamówione dodatkowe wiszące stojaki na farby.

So look before my workshop for painting airbrush, I made it out of the box and after 3 months of practically not suitable for use. Another minus is the lack of the possibility of making and painting larger models.

Tak wyglądało wcześniej moje stanowisko do malowania aerografem, zrobiłem je z kartonu i po 3 miesiącach praktycznie nie nadawało się do użytku. Kolejny minus to brak możliwości złożenia oraz malowania większych modeli.


Station finish consists of several parts made of two materials with different thicknesses. In fact the whole is divided into two parts. The basis of the rotating plate and the sides of the drawer and painting stations.


Stacja lakiernicza składa się z kilkunastu części wykonanych z dwóch materiałów różnej grubości. Całość tak na prawdę dzieli się na dwie części. Podstawę z obrotowym talerzem oraz szufladą oraz boki stacji malarskiej.

The basis consists of fairly smoothly. You only need a blade to cut out parts of the frame and stick them with glue PVA. I would recommend to stick to the instructions because although elements is not much but the order is important bonding elements. The only problem I made a simple set of internal baffles which must be upright to come into the crack top. But it is a question of its vertical setting only.


 Podstawę składa się dosyć sprawnie. Potrzeba jedynie nożyka by wyciąć elementy z ramki i posklejać je klejem PVA. Polecam trzymać się instrukcji bo choć elementów nie jest wiele ale ważna jest kolejność sklejania elementów. Jedyny problem sprawiło mi proste ustawienie wewnętrznej przegrody która musi być pionowo by weszła w szparę blatu. Ale jest to kwestia pionowego jej ustawienia jedynie.

After placing the station finish looks impressive. It is very stable and easy to accidentally move. The counter are openings sticks painting / drying small parts. Turntable rotates smoothly and without problems. The kit is included with the metal connector.

  Po złożeniu stacja lakiernicza prezentuje się okazale. Jest bardzo stabilna i nie łatwo ją przypadkowo przesunąć itp. W blacie znajdują się otwory na patyczki do malowania/wyschnięcia małych części. Talerz obraca się płynnie i bez problemów. W zestawie jest dołączony metalowy łącznik.
To the side handle on the airbrush. According to me is the biggest shortcoming of the entire station. To handle was stable it must stick (at the deposit station takes up more space). Another way to make the inside of the waste hooks curved upwards. They will be very well kept and aero grip us not fall.

  Z boku umieszczono uchwyt na aerograf. Wg mnie to największy mankament całej stacji. By uchwyt był stabilny trzeba go przykleić (przez co po złożeniu stacja zajmuje więcej miejsca). Inne wyjście to dorobienie od wewnątrz z odpadu haczyków zakrzywionych do góry. Będą one bardzo dobrze trzymały uchwyt i aero nam nie spadnie.
The drawer is spacious and can fit in it a lot of tools. I managed to put there two boxes of aero (Ultra and Silverine) and their parts. The drawer has partition inserted, but I have not edited.

  Szuflada jest przestronna i zmieści się w niej dużo narzędzi. Mi udało się tam włożyć dwa pudełka od aero (Ultra i Silverine) oraz części do nich. Szuflada posiada wstawiane przegrody, lecz ja ich nie montowałem.

After placing station takes up very little space and easily fits in a standard drawer.

Po złożeniu stacja zajmuje bardzo mało miejsca i z łatwością mieści się w standardowej szufladzie.
This is the station after a few months of use. As you can see still its use. As for the use of the only downside is the lack of lift. This can be remedied by cutting a hole in the rear wall 10 / 12cm (4-5 inches) and insert there the ventilation grid with a hood on the carbon filter. The cost of processing will be around 40 PLN (10-15 euros). Except that it will not be able to be already folded. Returning to the evaluation, I have to say that when you use only a few times I had to clean up the position of the dust from the paint. The plate is so big that it fits even large models (you can easily put on it eg a disc more, remove the sides and paint something really big. I use it from both sides and without. Hiding it takes me about 30 seconds.


Final evaluation: 8/10

Construction: 9/10

Price: 7/10

Usability: 8/10 (lack a little of this statement)


Tak wygląda stacja po paru miesiącach używania. Jak widać ciągle jej używam. Jeśli chodzi o użytkowanie to jedynym minusem jest brak wyciągu. Można temu zaradzić wycinając w tylnej ściance otwór 10/12cm i wstawić tam kratkę wentylacyjną z wyciągiem na filtrze węglowym. Koszt przeróbki wyniesie około 40pln. Tyle że nie będzie ona mogła być już wtedy składana. Wracając do oceny, to muszę powiedzieć że podczas użytkowania tylko kilka razy musiałem sprzątać stanowisko z pyłu powstałego podczas malowania. Talerz jest na tyle duży że mieści nawet duże modele (bez problemu można położyć na nim np płytę większą, zdjąć boki i malować coś naprawdę dużego. Używam jej zarówno z bokami jak i bez. Schowanie jej zajmuje mi około 30 sekund.

Ocena końcowa: 8/10
Budowa: 9/10
Cena:7/10
Użyteczność:8/10 (brak trochę tego wyciągu)

The next in order were stand to brush with a series of modular and two hanging racks to paint. Following the submission presented as:

Kolejne w zamówieniu znalazły się stojak do pędzli z serii modułowej oraz dwa stojaki wiszące do farb. Po złożeniu prezentują się tak:


After prolonged use, racks hung in the closet, so you do not have to get up during the painting to find the missing colors.

  Po dłuższym użytkowaniu stojaki powiesiłem w szafce, dzięki czemu nie musiałem wstawać podczas malowania by znaleźć brakujące kolory.That's it for today. Shortly review of ink Hataka. We invite you to comment!

Stand tool judge on 9/10.
Stands for paint hanging judge on 8/10.


Stojak na narzędzia oceniam na 9/10.
Stojaki na farby wiszące oceniam na 8/10.

 
 To tyle na dziś. Niedługo recenzja farb firmy Hataka. Zapraszamy do komentowania!

4 komentarze:

 1. Spoko. Moduł do narzędzi super sprawa w końcu mam wszystko w jednym miejscu. Stojaki wiszące dają sporo możliwości do działania. Co do stacji malarskiej to fajna sprawa. Ułatwia życie.

  OdpowiedzUsuń
 2. Fajna recenzja i imponujący warsztat. A szafka ma klamoty wygląda z tymi zawieszonymi na drzwiach stojakami niemal jak lodówka ;)

  OdpowiedzUsuń
  Odpowiedzi
  1. Choć o tej produkcji wiedziałem już na etapie projektu to starałem się bardzo obiektywnie napisać na jego temat. Owszem, szafka ma swoje plusy. Farby się nie kurzą, są pod ręką nie trzeba po nie sięgać.

   Usuń